Партньори

Университет по агрономически и ветеринарна медицина -Букурещ
Университетът по агрономически и ветеринарна медицина Букурещ е резултат от академични, научни и административни постижения, подкрепени от големите имена на образователната и научна агрономика от Румъния, които дебютираха с първа агрономическа школа в Румъния.
Мисията на Университет за агрономически науки и ветеринарна Ммдицина, Букурещ, е чрез образование и научни изследвания, да обучават специалисти с високо ниво на квалификация и умения, съответстващи на изискванията на пазара на труда в основните области: инженерни и биологични науки.
Областите на обучение, обхванати от Университет за агрономически науки и ветеринарна Ммдицина, Букурещ са: Биолегия, Горското стопанство, Градинарството, Зоотехника, Ветеринарна медицина, Инженеринг на хранителните продукти, Строителното инженерство, Екологичен инженеринг, Геодезически инженеринг, Биотехнологиите, Приложни инженерни науки, Инженерство и управление в селското стопанство и развитие на селските райони.
Университетът разполага с пространство за научноизследователска дейност; финансирането на научните изследвания се осъществява предимно от средства, привлечени от проекти, спечелени в национални и международни конкурси.
Струва си да се отбележи, че студентите идват от 72% от селските райони.
Website
Русенски университет “Ангел Кънчев”, Филиал – Силистра
“Филиал – Силистра към Русенски университет “Ангел Кънчев” е акредитирана образователна структура, чиято визия е подготовка на висококвалифицирани специалисти, работещи за устойчиво развитие на региона и внедряване на иновации в образованието и услугите.
Във Филиала се обучават студенти по:
1. Бакалавърски програми за педагогически и технически специалности: Педагогика на обучението по български език и чужд език (английски, френски, румънски), Педагогика на обучението по физика и информатика, Автомобилно инженерство и Електроинженерство.
2. Магистърски програми: Съвременни образователни технологии в детската градина и началното училище, Комуникативни техники и педагогически умения, Педагогическа превенция на престъпността и пробационни практики.
3. Докторантска програма по направление Български език за придобиване на образователна и научна степен ДОКТОР.
Европейската образователна програма
4. Еразъм+. Реализира се мобилност на студенти и преподаватели с университети в Испания, Мароко и Турция.

website
Търговска, Промишлена и Селскостопанска Камара -Калараш
Търговска, Промишлена и Селскостопанска Камара Калараш е автономна, неправителствена организация, в обществена полза, аполитична, с нестопанска цел, с юридическа правосубектност, създадена, за да представлява, защитава и подкрепя интересите на своите членове и на бизнес общността.
В съответствие с Устава, Търговска, Промишлена и Селскостопанска Камара Калараш, има следните основни правомощия: представлява и подкрепя интересите на икономическите агенти, сътрудничи със сходни институции от чужбина, предоставя експертна помощ в областта на търговското право и арбитража на търговските спорове, подкрепя установяването и популяризирането на икономически, финансови и инвестиционни проекти на икономическите оператори за който разработва различни проучвания при поискване; организира бизнес мисии в чужбина, симпозиуми, семинари за чуждестранни бизнесмени от Румъния и румънски бизнесмени от чужбина за поддържане на икономически и търговски промени с други страни.

website
Aсоциация “АКЧЕС” – Калараш
Aсоциация “АКЧЕС” Калараш има за основна цел Подкрепа във всички форми на социално-икономическото, мултикултурното, спортното, мултиетническото, религиозното и мултинационалното сътрудничество; Устойчиво социално-икономическо развитие; Насърчаване и популяризиране на културата във всички нейни форми на проявление.
Бъдийки една динамична организация, основавайки се на опита на учредителите, асоциацията действа предимно на равнището на трансграничния район в окръг Калараш и североизточния регион на България с намерение да се разшири стратегически и в съседни региони в бъдеще.
Усилията на асоциацията са съсредоточени по-специално върху развитието, подкрепата и укрепването на дейностите, осъществявани в партньорство, върху информирането и обучението на младите хора, създаването на мрежи за сътрудничество между различните сектори на бизнес средата и т.н.
Тя има за цел, също така, да идентифицира и разреши проблемите на общността чрез динамично включване на гражданите.
Бизнес иновационен център ИНОБРИДЖ
БИЦ ИНОБРИДЖ е създадена като организация в подкрепа на бизнеса, следваща методиката, колективния опит и know-how, заимствани от европейската мрежа на иновационните центрове EBN. Това е първата и, за сега единствената, акредитирана от EBN организация в България. Тя е НПО, която предлага, чрез иновативен подход, подкрепа за бизнеса под формата на различни услуги като: обучения, семинари, консултации и други услуги, специално разработени в зависимост от специфичните нужди и изисквания на бизнеса, особено за младите предприемачи и стартиращи предприятия.
БИЦ ИНОБРИДЖ има богат опит в организирането на различни събития като: конференции по бизнес иновации, обучения и семинари за стартиращи бизнеси и млади предприемачи, целящи да развият и подпомогнат техния капацитет и компетентности в следните сфери: финансиране, бизнес планиране и прогнозиране, завладяване на нови пазари и др.

website