Осигуряване на обща образователна система "Кариерни пътеки за мобилност на младежката работна сила", съвместно обучение

Viorel Ghita Новини

Между 23 и 29 октомври, в рамките на дейността на А4 – Осигуряване на обща образователна система “Кариерни начини за трудова мобилност сред младите хора”, 32 студенти от клон Калараши на Факултета по мениджмънт, Икономически инженеринг в земеделието и развитие на селските райони от Университета за агрономически науки и ветеринарна медицина Букурещ участваха заедно с 20 студенти от Силистренския филиал на Русенския университет “Ангел Канчев” като целева група в рамките на проект “Кариерен път към младежката трудова мобилност” за младежта “, код 16.4.2.021, финансиран от програмата: INTERREG VA RO-BG, Приоритетна ос 4, инвестиционен приоритет 1. на 7-дневен обучителен курс в Силистра – Русе за съвместна образователна програма” Междукултурни проблеми, свързани с заетостта в трансграничния регион Калараши-Силистра ”, както и с посещенията на местни работодатели в Силистра и Русе.

Те имаха възможност да обсъдят с работодателите, други студенти и да живеят една седмица в чужбина, всички тези инициативи, насочени към повишаване на заетостта на завършилите висше образование на трансграничния пазар на труда.

През първите 4 дни от пътуването до България 52-те ученици участваха в междукултурния курс, където въз основа на натоварена програма изпълняваха индивидуални и групови дейности както в класната стая, така и на пътуванията в Силистра. Те научиха за културните различия между българи и румънци в определени области на интерес, а именно: “индивидуализъм срещу колективизъм”, т.е. начинът, по който представителите на една култура се идентифицират помежду си, определят собствените си цели в живота, имат сантиментален афинитет към група и т.н .; “Разстояние до властта”, съответно, начинът, по който двете култури приемат властта и неравенството – фактор лед, характеризират общностите като цяло; “Избягване на несигурност” – степента, до която културата на обществото позволява на хората да се чувстват комфортно или неудобно в непознати ситуации, неструктурирани, високорискови или несигурни; “Мъжественост срещу женственост” – разликите в разпределението на ролите в обществото; “Ориентация на времето” – стойности, свързани с ориентацията на времето. Истински интерес представлява и информацията за ученето през целия живот и осемте ключови умения – фундаментални за всеки човек в общество, основано на знанието.

В един все по-глобализиращ се свят хората се нуждаят от широка гама от умения, за да се адаптират и процъфтяват в една постоянно променяща се и променяща се среда. Информацията, получена в класната стая, както и в семинарите доведе до разработването на портфейл, който подкрепи оценката на компетенциите, придобити по време на периода на обучение. През последните два дни от пътуването до България, 32 румънски студенти посетиха Русе, проект, реализиран от Бизнес и иновационен център в Русе, партньор в проекта. За двете събития за междукултурно обучение и практическия опит, придобит по време на посещенията на икономическите агенти, студентите получиха сертификати за участие, което ще им даде добавена стойност в трансграничния и европейския пазар на труда.