Работна среща на управленските екипи, състояла се на 27 и 28.09.2017г. в гр. Силистра – България

Viorel Ghita Новини

На 27 и 28.09.2017г. в гр.Силистра се проведе работна среща на управленските групи по проект 16.4.2.021 „Кариерни пътеки за младежка трудова мобилност“,eMS code: ROBG-156.. Мероприятието се проведе в хотел „Виена“ гр.Силистра.

Началото на първия ден на работната среща – 27 септември беше посветено на приемането и регистрацията на участниците. Неформални дискусии и настаняване на участниците от Румъния. както и представяне на дневния ред за двата работни дни.

Официалното откриване на срещата беше извършено от ръководителя на проекта – проф.д-р Даниела Крецу. Целите на работната среща подчертават значението на допустимостта на разходите досега. Ръководителят на проекта направи резюме на важните “моменти”, които подлежат на обсъждане през двата дни на работната среща: дискусии по проблемите, които се срещнаха досега в изпълнението на дейностите; формирането на целевата група; организацията и провеждането на междукултурния курс и практиката на участниците; организацията на съвместната работна група; разработването на уебсайта; практиката на студентите в Румъния; румънския курс. На всеки аспект бе определено значението на обсъждането с всеки от партньорите.

Ръководителят на проекта анализира извършваните дейности до 5-то число на проекта. Подчертано бе, че дейностите по проекта са изпълнени, както е планирано във формуляра за кандидатстване, със закъснения само в процеса на възлагане на обществени поръчки поради процедурите, съгласно националното законодателство. През септември. LB направи брошурата “Cool to be mobile”, брошурата има 20 страници и за постигането й LB използва базите данни на двете работни срещи на съвместната група, а за следващите 3 срещи B2 ще бъде отговорен за следващата брошура. Търговската, индустриалната и селскостопанската камара Кълъраш създава брошурата “Пътеките за кариера в граничния регион”, която ще бъде разпространявана на румънски и български студенти, както и на други лица в рамките на другите дейности в рамките на настоящия проект.

След това проф.д-р Д.Крецу и доц. д-р Т. Богданова се спряха върху детайлите на всички документи, представени за отчетния период 1, и документите, изисквани от писмото за изясняване. Наличните технически и финансови документи бяха проверени, заключенията бяха благоприятни, имаше дискусии за превоза с автобуси / микробуси, разликите между двете категории и съществуването на различни нива на километър в приложение В.

Подчертано бе, че изготвянето на консолидирания отчет за напредъка, доклад, осигуряващ финансовия поток на проекта, се обуславя от сертифициране на FLC. Консолидираният доклад може да бъде разработен и предаден от LB само когато всички доклади за напредъка на всички партньори са валидирани и сертифицирани. Ръководителят на проекта обърна внимание на времето и точността на качването на документите и значението на спазването на договорените крайни срокове.

Вторият ден от срещата бе посветен на дейностите, които ще бъдат изпълнени. След телефонните разговори на 18 септември, двете висши учебни заведения решиха да продължат да получават заявленията за регистрация в целевата група до 22 септември, поради факта, че повече от студентите не са били в местността през посочения период. В съответствие с критериите за подбор, 32 студента от Румъния (16 студента от ІІ година и 16 студента от ІІІ година) и 20 студента от клон Силистра ще бъдат част от целевата група по проекта.

Обсъдени бяха организацията и развитието на срещата на съвместната работна група, среща, която ще се проведе в гр. Русе, и е с особена важност за дейността по проекта през месец октомври. Подчертано бе, че установяването на темата и видовете гости влияе на гладкото протичане на начинанието. По този начин, в зависимост от темата, е възможно да се определят видовете институции, които могат да бъдат поканени, като се вземе предвид желанието на партньорите по проекта да засилят трансграничното институционално сътрудничество.

Бе взето решение B5 да финализира темата на срещата на съвместната група, да обработи темата на срещата и да представи окончателните материали на другите партньори. Срещата на съвместната група да се проведе в Русе от 30-и до 31-ви октомври.

След почивката ръководителят на проекта организира групата в две подгрупи за семинар 1 – LB и B2 и семинар 2 – ВЗ. В4 и В5.

Представителите на двете висши учебни заведения се фокусираха върху организацията на целевата група за междукултурния курс. В2 предложи LB да вземе този курс с 52 студенти (32 от RO и 20 от BG), като предостави възможност на студентите от Румъния и България да се опознаят както и да придобият конкретни навици в общуването си помежду си.

Практикуващите студенти в Русе и Румъния бяха втората тема на втората група, която трябваше да предложи практическа тема, тясно свързана с учебната програма, насочена към курса по междукултурализма и сектора на дейността на фирмите, които ще бъдат посетени от целевата група. Трите партньора прегледаха описанието на дейностите и решиха, че практиката на курса в областта на туризма ще се проведе в Русе на 27-ти и 28-и октомври и практиката в Румъния ще се проведе през октомври или ноември.

Резултатите от двата работни семинара бяха представени на пленарно заседание. 5-те партньори се споразумяха за периода на курса и практиката в Русе. Що се отнася до практиката в Румъния, предвид факта, че целевата група се състои от студенти, те ще участват в продължение на една седмица в междукултурния курс, за да не повлияят на образователния процес и да нарушат учебната дейност, практиката в Румъния беше решено да се проведе през ноември с любезното съгласие на Търговско – промишлената камара на Кълъраш – Румъния.

Доц. д-р Д. Железова от страна на В2 напомни, че в събота, 30-ти септември започва курсът за румънски език – 100 часа. Начален час на събитието е 9:00 часа, а мястото – офиса на В2 във Филиал – Силистра.

Работната дейност на срещата завърши с обсъждане на мероприятията от 6 – тия месец от проекта за всеки партньор; необходимостта от уебсайта (обсъдени и съдържанието му: описание на проекта, дейности, снимки и др.); продължаване на процедурите за възлагане на обществени поръчки и др.