Втора работна среща

Viorel Ghita Новини

На 28 и 29 август т.г. в румънския град Кълъраш се проведе втора работна среща по проект от ТГС: Кариерни пътеки за младежка трудова мобилност (“Career Paths to Youth Labor Mobility” № 16.4.2.021, eMS code: ROBG – 156), финансиран по Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г., насочен към младежката безработица.

Темата на работната среща бе „Младежка заетост и различия на пазара на труда в Румъния. Причини, предизвикателства и перспективи в региона Южна Мунтения“. Тя започна на 28.08.2017 в хотел „Кълъраш“ с официално откриване от г-жа Даниела Крецу от Университета по агрономически науки и ветеринарна медицина в Букурещ, Румъния – филиалът в Кълъраш (водещ партньор). Тя направи официална презентация на проекта „Кариерни пътеки за младежка трудова мобилност“ като се спря в детайли на целите и дейностите по изпълнението му.

Г-жа Галина Лечева от Русенски Университет „Ангел Кънчев“ – Филиал Силистра, която е координатор на групата за сътрудничество направи презентация на тема „Съвместна група (група за сътрудничество) – цели и ангажименти“.

След това Г-жа Крецу даде възможност на всеки от партньорите да представи институцията си и нейната роля като бенефициент в него. От това се възползваха първо Проф. д-р Сорин Михай Къмпяну – проректор на Университета за агрономични и ветеринарни медицина в Букурещ , който произнесе приветствена реч. Бяха направени съобщения от префекта на окръг Кълъраш – Джордж Якоб; от председателя на окръжния съвет на Кълъраш – Василе Илиута; от кмета на община Кълъраш – доктор инж. Даниел Драгули;

От 15:00 часа започна работната сесия на първия ден от втората среща на колаборативната група. Това се осъществи чрез презентацията на тема „ Младите хора и тяхната заетост в окръг Кълъраш“ докладвана от Г-жа Мариана Василе – Зам.директор на “Окръжна агенция по трудова заетост” в Кълъраш. Отношение по направените анализи от българска страна взеха доц. д-р Теменужка Богданова – Директор на Филиал – Силистра и Милена Перчемлиева – Директор на Бюрото по труда – Силистра.

След кратка пауза бе изнесена презентация на тема „Към успешна кариера на младите хора чрез инвестиция в професионалното им обучение!“ Г-жа Роксандра Прика – Директор на Регионалния център за професионално обучение на възрастни хора в Кълъраш представи основната информация. От българска страна въпроси зададоха доц. д-р Теменужка Богданова – Директор на Филиал – Силистра и мгр. инж. Станимир Станев – експерт социални медии.

Работната сесия завърши с презентация на тема „Информирани младежи, отговорни младежи и изпълнители“, изнесена от Г-жа Констинела Йоница – Директор на направление към Министерството на младежта и спорта в Кълъраш.

На 29.08.2017 в хотел „Кълъраш“ от 9:00 продължи работната сесия на втората среща на колаборативната група по проект : Кариерни пътеки за младежка трудова мобилност (“Career Paths to Youth Labor Mobility” № 16.4.2.021, eMS code: ROBG – 156), финансиран по Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г., насочен към младежката безработица. Това се осъществи чрез презентация на тема „Стратегия за местно развитие. Степен на заетост на младежите с висше образование. Програми и проекти, насочени към младите хора.“, изнесена от Г-жа Трифо – началник на отдел “Човешки ресурси” – Кметство Кълъраш. Въпроси зададоха доц. д-р Теменужка Богданова – Директор на Филиал – Силистра и мгр. инж. Станимир Станев – експерт социални медии.

Следващата презентация бе на тема „Реформа в образователната система за преминаване от училище към активен живот. Особености в окръг Кълъраш“, изнесена от Г-жа Мариана Настасе – Директор на “Център за образователните ресурси в Кълъраш“. От българска страна въпроси зададоха доц. д-р Теменужка Богданова – Директор на Филиал – Силистра и доц. д-р Диана Железова от Филиал – Силистра.

Последната презентация бе изнесена от Раиса Попеску – докторант към Факултета – Кълъраш. Темата бе „Степен на включване на завършилите висше образование по земеделски мениджмънт на пазара на труда. Казус, Факултет “Мениджмънт” – филиал “Кълъраш“. След дискусия по повдигнатите проблеми официални думи за закриване на срещата произнесоха Г-жа Даниела Крецу от румънска и Г-жа Теменужка Богданова от българска страна.

В заключение по инициатива на главния координатор на проекта Г-жа Крецу бяха посетени Регионалния образователен център за възрастни – Кълъраш и Агенцията по трудова заетост – Кълъраш. По този начин участниците от българската страна в срещата успяха да се запознаят с интересни страни от практиката на румънските си колеги.

СтанимирСтанев (експерт социални медии)