Стартираща конференция в гр. Кълъраш – Румъния

Viorel Ghita Новини

На 30 юни 2017г. в румънския град Кълъраш се проведе стартираща конференция по новия ТГС проект: Кариерни пътеки за младежка трудова мобилност (“Career Paths to Youth Labor Mobility” № 16.4.2.021, eMS code: ROBG – 156), финансиран по Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г., насочен към младежката безработица. В своето приветствие към участниците в конференцията г-н Даниел Драгулин, кмет на Община Кълъраш, каза: “Усилията ни са насочени към това да осигурим работни места за младите хора, за да не напускат страната и този проект ще помогне в това отношение”.
На това първо масова публично събитие пред широка младежка аудитория мениджърът на проекта, г-жа Даниела Крецу от Университета по агрономически науки и ветеринарна медицина в Букурещ, Румъния – филиалът в Кълъраш (водещ партньор), презентира целите и дейностите по проекта и даде възможност на всеки от партньорите да представи институцията си и нейната роля като бенефициент в него. Тя изтъкна, че, за да бъдем полезни на младите хора , които търсят работа, трябва да им дадем възможност да общуват и на двата езика, да познават законите и правата си и в двете страни. Програмите на съвместната образователна схема “Кариерни пътеки за младежката мобилност на труда” са в рамките на мерките, даващи възможност за трансгранична работна мобилност: съвместни стажове, специализирани езикови курсове с лингвистични практики, обучения по предприемачество на целевите групи – студенти и безработни млади хора. Схемата е разработена на базата на образователните програми на участващите университети, както и рамката на ЕО относно ключовите компетенции. За да се осигури широк достъп до съвместните инициативи за заетост на проекта, ще бъдат разработени комуникационни средства, базирани на интернет (уеб сайт и мобилно приложение на три езика “Cool to be Mobile”). Те ще предоставят съвместната база данни по въпросите на заетостта в услуга на трудовата мобилност на целевата група. Г-жа Крецу сподели, че са работили и досега по такива проекти, а и предстоят да стартират нови.

Тя подчерта полезността от добрите практики на българските институции, споделени по време на първата работна среща на Колаборативната група в Силистра. Особено ценно в това отношение, каза тя, е направеното от доц. д-р Теменужка Богданова, координатор на проекта за партньор 2 – Филиал Силистра на Русенски университет “Ангел Кънчев”, предложение: представител на Съвместната група за сътрудничество да участва в работата на постоянната Комисия по заетостта към Областната администрация.
В своето идказване на конференцията доц. Богданова изрази задоволство от факта, че на нея присъстват много млади хора и то тук, в Община Кълъраш, тъй като институциите трябва активно да подкрепят усилията им за трудова реализация и да създават необходимите предпоставки за това. Този проект ще даде възможност на студентите от двете страни на Дунава да се срещнат и да преодолеят езикови и други бариери, за да успяват заедно. Представяйки Русенски университет “Ангел Кънчев” като образователна институция, тя сподели, че от дванадесет години в него работи Център за кариерно развитие, който се ангажира с проблемите на студентите и завършилите университета младите хора при търсене на работа, отговаряйки на един от важните критерии за институционална акредитация. Филиал Силистра като сруктурно звено на Русенски университет успешно е приключил два проекта по ТГС. Натрупаният по тях опит е предпоставка за постигане на много добри резултати в хоризонталната интеграция и трансграничното сътрудничество, особено между двата университета във връзка с другите партньори, предприемачеството и бизнеса. Досегашните съвместни инициативи показват много добро партньорство и дават увереност,че проектът ще постигне целите си да бъде в услуга на младите хора, които и в днешния горещ ден са тук, каза доц. Т. Богданова.

Г-жа Силвия Мандруцеску, координатор по проекта за партньор 3, представи Камарата за търговия, индустрия и земеделие в Кълъраш, с голям опит в много ТГС проекти и управление на европейски фондове. Тя също подчерта, че резултатите от настоящата съвместна работа ще позволят “кариерните пътеки да преминат безпроблемно митническата бариера” и да способстват за успешната трудова реализация на много безработни млади хора.
Ангажиментите по този проект на Асоциация АКЧЕС в Кълъраш (партньор 4) посочи експертът по логистика, г-жа Раиса Мария Попеску. Те ще провеждат езикови курсове и ще създадат интернет базираните инструменти – Уеб сайт и мобилно приложение на три езика “Cool to be Mobile”, които ще съобщават съвместната база данни по въпросите на заетостта в услуга на трудовата мобилност в региона на ТГС към целевата група.

Г-жа Стела Дионисиева представи бенефициент 5 – Бизнес иновационен център ИНОБРИДЖ в гр. Русе, България, чиято цел е да подпомага стартиращи фирми и млади предприемачи да реализират своите иновативни идеи от възникването им до крайния резултат в реализацията им. Нашата роля в проекта, каза г-жа Дионисиева, е да осигурим практиките по образователната програмана – фирмите и предприемачите, при които ще преминат съвместните стажове на участниците в целевата група. Ще организираме и младежка трудова борса в гр. Русе, на която работодатели и студенти, бъдещи работници ще се срещнат, за да осъществят целите на проекта.

Стартиращата конференция не само информира младежката аудитория за предстоящите проектни инициативи, но и насочи вниманието й към възможността за реално участие в целевите групи и дейностите по проекта.